Funktionærloven

Funktionærloven blev indført i 1938. Loven har til formål, at sikre en række rettigheder til en bestemt gruppe af lønmodtagere.

Funktionærloven indeholder regler om opsigelse, arbejdstid, ferie, barsel, sygdom, fratrædelsesgodtgørelse, kunde- og konkurrenceklausuler samt organisations- og forhandlingsret.

Hvem er omfattet af funktionærloven?

Både offentligt ansatte og privat ansatte kan være funktionærer. Det er arbejdstiden og arbejdsopgaverne, der afgør, om man er omfattet af funktionærloven. En lønmodtager er funktionær hvis:

1) Man har en gennemsnitlig arbejdsuge over 8 timer samt ansættelse over 1 måned.

2) Man har beskæftigelse indenfor:

- Handels- og kontorarbejde, køb og salg eller lagerekspedition.
- Arbejde indenfor teknisk eller klinisk bistandsydelse for ikke håndværks- eller fabriksmæssig art.
- Arbejdsledelse, føre tilsyn med andre ansatte på arbejdsgiveren vegne.

3) Stå i et tjenesteforhold, dvs. man er underlagt arbejdsgivers instruktioner.

Opfylder man ovenstående punkter, er man omfattet af funktionærloven. Denne lov kan ikke fraviges, hverken af lønmodtager eller arbejdsgiver.

Regler om opsigelse som funktionær

Lønmodtager

En funktionær kan som udgangspunkt opsige sin stilling med en måneds varsel. Der kan dog være aftalt et længere opsigelsesvarsel, dette skal fremgå af ansættelseskontrakten.

Arbejdsgiver

Arbejdsgiver kan opsige en funktionær med følgende varsler:

Ved 6 måneders ansættelse = 1 måned
Mellem 6 måneder og 3 år ansættelse = 3 måneder
Mellem 3 år og 6 år ansættelse = 4 måneder
Mellem 6 år og 9 år ansættelse = 5 måneder
Over 9 år ansættelse = 6 måneder

Ansættelsesperioden er indeholdt i opsigelsesperioden. Dvs. hvis en funktionær bliver opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har funktionæren 4 måneders opsigelse. Fordi man er ansat i opsigelsesperioden, kommer funktionæren over 3 års ansættelse.

Hvis en arbejdsgiver opsiger en funktionær, har funktionæren krav om grunden hertil. Opsigelsen skal være saglig begrundet.

Funktionæren har ikke krav på en anbefaling eller udtagelse fra arbejdsgiver, dog en bekræftelse på ansættelsesforholdet.

Syg som funktionær

En funktionær har ret til løn under sygdom, dvs. ret til den normale løn, selvom man er syg.

Ifølge funktionærloven kan det aftales, hvis en funktionær har mere end 120 sygedage indenfor en periode på 12 måneder, kan arbejdsgiveren opsige funktionæren med en måneds varsel. Læs mere om sygdom

Barsel

En funktionær har ret til 14 ugers barselsorlov med halv løn efter fødslen.

En funktionær skal senest 3 måneder før forventet fødselstidspunkt, give besked om hvornår barselsorloven påbegyndes. Læs mere om barsel

Ferie

Lønmodtagere der er underlagt funktionærloven, skal have ferie med løn. Udover ferie med løn er funktionæren berettiget til 1% i ferietillæg. Ferietillægget udbetales på baggrund af feriepengegrundlaget fra optjeningsåret og skal udbetales inden ferieårets start. Læs mere om ferie

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratræder en funktionær en stilling fra samme arbejdsgiver efter 12 års ansættelses, kan funktionæren have ret til en godtgørelse.

Efter 12 års ansættelse = 1 månedsløn
Efter 17 års ansættelse eller derover = 3 månedsløn

Der skal ikke betales godtgørelse, hvis en medarbejder selv siger op eller ved bortvisning.

Kunde- og Konkurrenceklausul

Kundeklausul

En klausul mellem lønmodtager og arbejdsgiver, hvor det er aftalt, at en periode efter ansættelsen, er funktionæren afskåret fra at have kontakt til virksomhedens kunder eller forretningsmæssige forbindelser.

Krav og regler om kundeklausuler er ændret pr. 1. januar 2016. Læs mere om ansættelsesklausuler.

Konkurrenceklausul

En klausul mellem lønmodtager og arbejdsgiver, hvor det er aftalt, at i en periode efter ansættelsens ophør må lønmodtageren, ikke drive samme erhverv som arbejdsgiveren, altså ikke være i direkte konkurrence med arbejdsgiveren.

Krav og regler om konkurrenceklausuler er ændret pr. 1. januar 2016. Læs mere om ansættelsesklausuler.