Ferie

Ferieloven

Alle danskere har ret til ferie, uanset beskæftigelse. Det eneste krav er, at man skal være lønmodtager og skal have arbejdssted i Danmark.
Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til minimum 5 ugers ferie om året, svarende til 25 dages ferie. Det kan også aftales at ferien optjenes i timer.

Der er særlige regler for følgende grupper:
- Tjenestemænd
- Adm. direktører
- Landbruget
- Værnepligt
- Søfarende

Alle medarbejdere er sikret nogle grundlæggende regler i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie. Dette gælder uanset om det er fuldtids eller deltids ansatte. Det er underordnet om det er hoved-, bibeskæftigelse eller løsarbejde.

En lønmodtager har ret til 25 dags betalt ferie om året, hvilket svarer til 2,08 dages optjent ferie for hver måneds ansættelse. Hvis man indgår en aftale der stiller lønmodtageren dårligere end ferieloven, er aftalen ugyldig.

Optjening af ferie

Ferie bliver opdelt i 2 kategorier, optjeningsår og ferieår. Et optjeningsår følger et kalenderår, dvs. man optjener ferie fra januar til december. For hver måneds ansættelse optjener man ret til 2,08 dages betalt ferie. 2,08 dage bliver beregnet på baggrund af 25 dages ferie om året divideret med 12 måneder: 25 / 12 = 2,08.

En lønmodtager har også ret til 25 dages ferie, selvom de ikke er optjent hos nuværende arbejdsgiver, ferien er så uden løn og med evt. feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver.

Optjening af ferie

Optjening af ferie sker pr. kalenderår. 1. januar - 31. december, dog ikke under afholdelse af ferie. En deltidsansat optjener det samme antal feriedage, som en fuldtidsansat.

Ferieloven kan ikke fraviges. En lønmodtager eller arbejdsgiver kan ikke aftale, at man er dårligere stillet end hvad ferieloven skriver. Der kan selvfølgelig altid aftales bedre vilkår, f.eks. 6 ugers ferie.

Eksempel: Lasse har været ansat som tømrer fra 1. februar 2016 - 31. december 2016, han har optjent ret til 2,08 x 11 = 22,88 dages ferie. Denne ferie skal afholdes mellem den 1. maj 2017- 30. april 2018.

Afholdelse af ferie

Et ferieår er hvor den optjente ferie skal afholdes. Et ferieår løber fra den 1. maj til 30. april. Ferieåret opdeles i hovedferie og restferie.

Hovedferien skal kunne afholdes i sammenhæng på mindst 15 dage i perioden 1. maj - 30. september. Den resterende ferie skal kunne gives i sammenhæng på minimum 5 dage. Der kan naturligvis være årsager til dette ikke er muligt, og derfor kan ferien også afholdes som enkeltdage.

Ferieår

Afholdelse af ferie kan ikke ske på fridøgn, søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, eller hvis lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse. Evt. sygdom, strejke eller lockout udskyder feriestart.

Hovedferien på 15 dage, skal være aftalt senest 3 måneder før hovedferien påbegyndes, gerne tidligere. Ved restferie skal afholdelse være aftalt senest 1 måned før.

Det er arbejdsgiver der skal varsle hvornår ferien skal afholdes. Sammen med lønmodtager forhandler man om, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiver skal så vidt muligt tage hensyn til lønmodtagers ønske om ferie, herunder ønske om afholdelse i børnenes sommerferie. Arbejdsgiver kan i særlige tilfælde ændre eller tilbagekalde en varslet ferie. Hvis en arbejdsgiver ændrer i ferie der allerede er aftalt, er det arbejdsgiverens pligt at dække evt. udgifter til rejser, depositum mv.

Feriepenge / Ferie med løn

Feriepenge

Størstedelen af lønmodtagere der modtager feriepenge er timelønnet, enten som 14 dages lønnet eller månedslønnet. Der skal beregnes feriepenge på 12,50% af den ferieberettiget løn. Feriepengene skal arbejdsgiver løbende afregne til Feriekonto eller en anden Feriekortordning. Lønmodtager bliver løbende beskattet af feriepengene og nettobeløbet overføres til Feriekonto. Når lønmodtageren afholder ferie, skal dette meddeles til Feriekonto, der efterfølgende udbetaler pengene.

Ferie optjenes og afholdes ligesom ferie med løn. Feriepenge skal være til rådighed når ferien påbegyndes.

Ferie med løn

Størstedelen af ansatte med "Løn under ferie" er funktionærer eller elever. Her modtager man sin normal løn under ferie. Funktionærer modtager derudover et ferietillæg på minimum 1 %. Ferietillægget udbetales med lønnen inden ferieåret begynder. Ferietillægget beregnes som 1% af den samlede ferieberettiget løn for sidste optjeningsår.

Kan ikke afholde ferie

Hvis en lønmodtager er syg når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien. Hvis man derimod bliver syg efter ferien er påbegyndt, anses ferien som afholdt.

Bliver en lønmodtager syg op til ferien, skal man hurtigst muligt oplyse arbejdsgiveren, om man ikke kan afholde den planlagte ferie. Bliver lønmodtageren efterfølgende rask, skal man give besked til arbejdsgiver, derefter holde resten af ferien eller møde på arbejde.

I følgende situationer kan man ikke afholde ferie:
- Som sygemeldt
- På barsel
- I fængsel
- Aftjene værnepligt
- Deltager i en strejke eller lockout
- Orlov i forbindelse med adoption

Erstatningsferie

Fra den 1. maj 2012 blev ferieloven ændret, dette betyder at lønmodtagere har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie, i samme ferieår. De 5 første sygedage under ferie giver ikke ret til erstatningsferie.

Følgende krav skal være opfyldt.
1. Lønmodtager skal sygemelde sig, samme dag man bliver syg. Dette skal ske efter virksomhedens regler.
2. Sygdommen skal kunne lægeligt dokumenteres. Lønmodtageren afholder selv udgiften til lægeerklæring.
3. En fuldtidsansat skal have mere end 5 sygedage under ferie i ferieåret.

Har lønmodtageren optjent mindre end 25 dages ferie, kan man få erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage. Dette findes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5.

Eksempel: Lønmodtager har optjent ret til 20 feriedage. Der kan opnås ret til erstatningsferie efter 20 x 1/5 = 4 sygedage.

Kan lønmodtager ikke nå at holde erstatningsferie pga. sygdom, holdes ferien i det efterfølgende ferieår. Der kan også være mulighed for udbetaling af feriepenge.

Øvrig om ferie

Overførsel af ferie:

Der kan være aftalt, at "ikke afholdt" ferie kan overføres til næste ferieår. En sådan aftale skal være skriftlig og aftalt inden ferieårets udløb. Der er mulighed for overførsel af 5 feriedage.

Indberetning af ferie:

Det er arbejdsgivers pligt at beregne og indberette korrekt ferie for lønmodtager. Fra optjeningsåret 2012 skal alle indberetninger foregå via e-indkomst. Indberetningen gælder både for måneds- og timelønnet.

Funktionærer:

Har man som funktionær skriftet job og ikke har optjent retten til betalt ferie, men vælger at holde ferie alligevel, Skal der i lønnen fratrækkes 4,8% pr. feriedag.

6. ferieuge / 5 feriefridage:

Den 6. ferieuge er ikke noget lovmæssig krav og er ikke nævnt i nogen lovgivning. Denne ret opnås kun ved individuel forhandling eller ved overenskomst. Der findes ingen regler omkring afholdelse, overførsel eller udbetaling af d. 6 ferieuge, dette skal fremgå af ansættelseskontrakten eller overenskomsten.

Feriekort:

Hvis arbejdsgiver benytter feriekonto, kan lønmodtager logge på atp.dk for at se feriepenge og feriedage der er indberettet.

Begreber

Optjeningsåret: Perioden hvor ferie optjenes, 1. januar - 31. december, også kaldet kalenderår.

Ferieåret: Perioden hvor ferie skal afholdes, 1. maj - 30. april.

Hovedferie: Sammenhængene ferie på mindst 15 dage, afholdes i perioden 1. maj - 30. september.

Restferie: Øvrig ferie, som gives i sammenhæng på 5 dage og lægges udenfor hovedferien.

Feriegodtgørelse: Feriepenge er 12,5 % af feriepengegrundlaget i optjeningsåret.

Ferietillæg: En funktionær har ret til 1% i ferietillæg. Udbetales inden et nyt ferieår begynder.

Feriepengeinfo.dk

Fra december 2013 skal alle arbejdsgiver indberette feriepenge til eindkomst.

For optjeningsåret 2014 bliver alle indberetninger om feriepenge videregivet til feriepengeinfo.dk

Formålet med feriepengeinfo.dk, er lønmodtagere kun skal søge om feriepenge et sted. Gældende for ferie afholdt efter 1. maj 2015.

Feriepengeinfo.dk gælder for timelønnet og fratrædende funktionærer.

Ordningen omfatter ikke lønmodtagere der har Ferie med løn.Vil du vide mere om løn og personaleadministration?

- med et Lønkursus er du på rette vej.

Læs mere