Sygdom

Når en medarbejder bliver syg, er det lovlig fravær fra arbejdspladsen. Dette gælder både for funktionærer og øvrige ansatte.

Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for sygdommen i form af en tro- og loveerklæring, friattest eller mulighedserklæring. Der kan være stor økonomisk forskel på syg som lønmodtager, på dagpenge eller i aktivering.

Lønmodtager

Når man bliver syg som lønmodtager, er det vigtig man melder sig syg. Reglerne om sygemelding er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Reglerne kan fremgå af en personalehåndbog eller en ansættelseskontrakt. Man kan melde sig syg på telefon, sms, mail eller hvad der normalt bruges i virksomheden.

Det er vigtig at melde sygdom til arbejdsgiver. Gør man ikke det, kan arbejdsgiver tilbageholde løn eller opsige medarbejderen, da det ikke vil være lovligt fravær.

Er der ikke regler om dette på arbejdspladsen, skal man melde sig syg senest to timer efter normal mødetidspunkt.

Hvis en funktionær har fået løn under sygdom i 120 dage indenfor 12 måneder, kan funktionæren opsiges med en måneds varsel. Dette skal dog være indskrevet i ansættelseskontrakten.

Løn og sygdom

Funktionær:

Arbejder man som funktionær, skal man have normal løn under sygdom, evt. faste tillæg skal også udbetales under sygdom.

Overenskomst:

Tjek overenskomsten. Mange overenskomster giver ret til den normale løn under sygdom i et antal uger.

Ingen aftale:

Er man under ansættelse uden overenskomst og ikke arbejder som funktionær, kan man være berettiget til sygedagpenge. Man skal dog minimum have arbejdet mindst 8 uger og have haft mindst 74 timers beskæftigelse ved samme arbejdsgiver.

Arbejdsgiver

Alt afhængig af hvordan man som arbejdsgiver har indgået aftale med sine medarbejder, kan arbejdsgiver komme ud for, at skulle udbetale løn, når en medarbejder er syg.

Det er afhængigt af hvilken type medarbejder der er tale om.

1) Har man ansat en funktionær, skal arbejdsgiver udbetale normal løn under sygdom.

2) Har man indgået en overenskomst, er det de regler der gælder ved sygdom.

3) Er det hverken en funktionær eller er der ikke indgået en overenskomst. Skal en arbejdsgiver udbetale satsen for sygedagpenge.

Refusion til arbejdsgiver

Udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiver skal betale de først 30 kalenderdage når en medarbejder er syg. Først efter 30 dage kan betalingen af sygedagpenge overgå til kommunen. Dette er "arbejdsgiverperioden" og der kan arbejdsgiver ikke få refunderet sygedagpenge.

Mindre arbejdsgivere kan forsikre sig, så de får ret til refusion fra kommunen fra deres ansattes anden sygedag.

Arbejdsgiver kan i 2017 få kr. 4.245 refunderet om ugen pr. medarbejder eller kr. 114,73 i timen, hvilket svarer til sygdagpengesatsen.

Det er vigtig at overholde de ansøgningsfrister der er fra kommunen. Ansøgningen skal sendes digitalt fra www.nemrefusion.dk.

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en ydelse man kan få, hvis man bliver syg. Som tidligere beskrevet er der visse betingelser der skal være opfyldt, før man har ret til sygedagpenge. Man skal have været ansat ved arbejdsgiveren i minimum 8 uger og have haft minimum 74 timer beskæftigelse.

Som udgangspunkt kan man højest modtage sygedagpenge i 52 uger inden for 18 måneder. Det er arbejdsgiver der skal udbetale sygedagpenge de først 30 kalenderdage. Derefter kan kommunen overtage udbetalingen, eller arbejdsgiver kan forsætte og få refusion.

Sygefraværssamtale

Fra 2010 skal alle arbejdsgivere afholde en sygefraværssamtale med de medarbejder der har været sygemeldt.

Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter første sygedag. Formålet med samtalen er, at afklare om begge parter kan finde en løsning der kan forkorte sygefraværet eller om der er opgaver der kan løses på deltid.

En sygefraværssamtale må ikke handle om hvad medarbejderen fejler og arbejdsgiver må ikke spørge ind til dette.

Dele af en sygefraværssamtale skal videregives til kommunen. Kommunen kan på denne måde hurtigere hjælpe de sygemeldte tilbage på job.

Oplysninger der skal indberettes til kommunen er:
1. Dato for afholdelse af samtalen
2. Om sygefraværet er mere eller mindre end 8 uger
3. Hvis sygefraværet varer mere end 8 uger, skal det oplyses om medarbejderen har mulighed for at genoptage arbejdet på deltid.

Indberetningen har ingen påvirkninger på ret til refusion af sygedagpenge til arbejdsgiver eller medarbejderens ret til sygedagpenge.

Samtale skal afholdes over telefonen, hvis andet ikke er muligt. I visse overenskomster er der særlige regler for afholdelse af sygefraværssamtaler.

Fastholdelsesplan

En sygemeldt medarbejder, der forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, har mulighed for at få udarbejdet en fastholdelsesplan.

En fastholdelsesplan laves i samarbejde mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Planen beskriver hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan genoptage arbejdet.

Planen kan give medarbejderen en tryghed om, at arbejdsgiveren ønsker medarbejderen tilbage igen. Arbejdsgiver behøver ikke at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis man ikke finder det nødvendigt.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet en skabelon til en fastholdelsesplan

Sygdoms erklæringer

Lægeerklæring / Mulighedserklæring

Arbejdsgiver kan til enhver tid kræve at få lavet en lægeerklæring når en medarbejder er syg. En lægeerklæring, også kaldet en mulighedserklæring, udarbejdes i samarbejde mellem arbejdsgiver, medarbejderen og medarbejderens læge.

Erklæringen kan f.eks. udarbejdes i følgende situationer:
- Sygefravær pga. stress
- Hyppigt sygefravær
- Længerevarende fravær pga. rygproblemer.

Mulighedserklæringen skal skabe klarhed over, om der er nogle arbejdsopgaver medarbejderen kan løse under sygdommen. Erklæringen skal betales af arbejdsgiveren.

Fri attest

Hvis arbejdsgiver ikke mener der er behov for en mulighedserklæring, men bare vil have dokumentation for sygdommen, kan der anmodes om en friattest. Vær opmærksom på, at det er overenskomstmæssigt fastlagt, hvornår en arbejdsgiver kan kræve en friattest.

En friattest kan evt. benyttes i følgende eksempler:
- Sygemelding i ferie
- Sygemelding i opsigelsesperioden

Tro og love erklæring

En arbejdsgiver kan kræve at den sygemeldte udfylder en tro og love erklæring på, at fraværet fra arbejdspladsen skyldes sygdom.


Vil du vide mere om løn og personaleadministration?

- med et Lønkursus er du på rette vej.

Læs mere