En lønseddel kan se ud på mange forskellige måder, afhængig af hvilket lønsystem der benyttes. Det kan også være forskelligt hvilke og hvor mange oplysninger lønsedlen indeholder. Vi har beskrevet de mest brugte felter.

Lønseddel 2016
1. Timer

Antallet af arbejdstimer kan være oplyst på forskellige måder. For månedslønnede fuldtidsansatte der arbejder 37 timer om ugen, skal der stå 160,33 timer på lønsedlen. Alternativt kan der være oplyst 37/37 som beskæftigelsesgrad.

Antallet af arbejdstimer vil også fremgå af ansættelseskontrakten som blandt andet har betydning for beregningen af ATP.

2. Løn

Bruttoløn er den løn, som er aftalt i ansættelseskontrakten eller i overenskomsten. Bruttolønnen kan bestå af flere løndele. Ud over den normale løn kan der være tillæg, kvalifikationstrin, bonus mv. Bruttoløn er løn før træk af pension, AM-bidrag og A-skat.

Bruttolønnen skal helst være opdelt, så man specifikt kan se hvordan lønnen er sammensat. Hvis bruttolønnen udgør et samlet beløb, kan man bede arbejdsgiver om en specifikation af beløbene. Det vil også fremgå af lønsedlen hvis lønmodtager har fri bil, fri telefon eller andre skattepligtige personalegoder.

3. Pension

Alle lønmodtagere over 16 år, der arbejder mere end 9 timer om ugen, skal indbetale til ATP. Dette gælder både private- og offentlige ansatte. ATP-bidraget betales 2/3 af arbejdsgiver og 1/3 af lønmodtager. Størrelsen af bidraget til ATP afhænger af antal arbejdstimer.

Ud over ATP, kan der være andre pensioner i form af Arbejdsmarkedspension (AMP) eller virksomhedspension. Dette er typisk ordninger hvor lønmodtager og arbejdsgiver indbetaler hver en procentdel af lønnen til pension.

Det er kun lønmodtagerens eget bidrag til pension, der kan fratrækkes bruttolønnen. Typisk vil arbejdsgivers andel eller det samlet pensionsbidrag være oplyst på lønsedlen. Om man er berettiget til pension, vil fremgå af enten ansættelseskontrakten eller være nævnt i overenskomsten.

4. AM-bidrag

Alle lønmodtagere skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen. AM-bidrag er en skat der sammen med A-skat indbetales til staten. Lønmodtagere med frikort skal også betale AM-bidrag.

5. Skattekort

Skattekortet består af et fradrag og en trækprocent. Fradraget er det beløb, hvoraf der ikke skal betales skat og derfor skal fradraget fratrækkes inden A-skat bliver beregnet. Trækprocenten og fradraget er individuelt og beregnes på baggrund af personlig indkomst.

6. A-skat

Arbejdsgiver har pligt til at tilbageholde skat. A-skatten bliver beregnet ud fra A-indkomsten. Før A-skatten beregnes skal fradraget fra lønmodtagerens skattekort fratrækkes.

7. Øvrige oplysninger

Inden nettolønnen udbetales kan der være fratrukket beløb til dækning af frokostordning, personaleforening, kontingenter m.v. Disse beløb vil naturligvis kun fremkomme, hvis der er indgået en aftale herom. Disse tilvalgsordninger trækkes af nettolønnen og har ingen påvirkning på beregningen af skat.

8. Udbetaling

Nettolønnen er det beløb, der viser hvor meget lønmodtageren får udbetalt. På de fleste lønsedler er angivet en dispositionsdato, der viser hvornår nettolønnen bliver indsat på lønmodtagernes konto. Lønmodtageren skal selv give besked om eventuelle ændringer af registrerings og kontooplysninger.

9. År til dato

På mange lønsedler findes en opsummering af årets indkomst. Her vises den samlede løn, skat og pension m.v. fra januar til den aktuelle lønseddel. Her kan lønmodtager til enhver tid se, hvor meget der er tjent i årets løb. Disse saldi vil løbende kunne afstemmes til skattemappen på skat.dk.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere