Løn efter opsigelse

Personalegoder, bil, telefon mm.

Når arbejdsgiver har opsagt en medarbejder, eller medarbejderen selv siger op, skal alle personalegoder som udgangspunkt stadig stå til rådighed for medarbejder i opsigelsesperioden. Dette gælder blandt andet, bil, telefon, PC, avis mv. Personalegoder betragtes som løn, derfor har medarbejderen krav på goderne selvom man er opsagt. Når opsigelsesperioden udløber skal medarbejder levere personalegoderne tilbage igen.

Det kan aftales mellem arbejdsgiver og medarbejderen, at personalegodet leveres tilbage lige efter opsigelsen er givet. Medarbejder skal så kompenseres i opsigelsesperioden for personalegodets værdi.

Feriepenge

Når en medarbejder fratræder, skal der indbetales feriepenge til en feriekonto.

For funktionærer, der modtager ferie med løn, skal der opgøres feriepenge, efter hvor meget der er optjent.

For timelønnet, skal der beregnes feriepenge ved hver lønkørsel.

På lønguiden.dk kan du udregne feriepenge for timelønnet og fratrædende funktionærer.

Feriepenge for fratrædende funktionærer, skal afregnes d. 10. i måneden efter fratrædelse. F.eks. en medarbejder fratræder d. 30. november, er betalingsfrist d. 10. december.

Pension

Er der aftalt pension som del en den samlede løn, skal dette foresætte i opsigelsesperioden. Dette gælder for alle medarbejdere.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved opsigelse/afskedigelse kan der blive tale om en fratrædelsesgodtgørelse. Medarbejderen kan få op til kr. 8.000 skattefrit ved fratrædelse. Hvis man som funktionær er blevet opsagt efter 12 års ansættelse i den samme virksomhed, har man krav på en godtgørelse.

Ved 12 års ansættelse, godtgørelse på 1 måneds løn
Ved 17 års ansættelse, godtgørelse på 3 måneders løn

Der skal dog ikke betales godtgørelse, hvis medarbejderen selv siger op.

Overarbejde/Flextid

Har en fratrædende medarbejder haft overarbejde, kan dette i opsigelsesperioden afspadseres eller udbetales. Det afhænger af, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Har medarbejderen haft 40,5 timers overarbejde, kan dette udbetales med den sidste lønseddel. For at finde timelønnen for en månedslønnet, tager man de gennemsnitlige arbejdstimer for en måned og dividere med den normale månedsløn.

Eksempel

Månedsløn på kr. 25.000.

Gennemsnitlige timer om måneden: (52 uger x 37 timer) 1.924 timer om året / 12 måneder = 160,33 timer om måneden.

Timeløn 25.000 / 160,33 = 155,93 kr. i timen.

Udbetalt overarbejde 40,5 time x kr. 155,93 = kr. 6.315,17.

Der skal også beregnes pension og feriepenge af overarbejde.

Død

Hvis en funktionæransat dør under sin ansættelse, har arbejdsgiver pligt til at betale en "efterløn". Efterløn ved død er et beløb der tilfalder de pårørende, som arbejdsgiver skal betale.

Det afhænger af den afdødes anciennitet, hvor meget der skal betales i efterløn.
- 3 års anciennitet giver en efterløn på 3 måneders løn
- 2 års anciennitet giver en efterløn på 2 måneders løn
- 1 års anciennitet giver en efterløn på 1 måneds løn

Efterløn er kun en ret til funktionærer, men der kan være aftalt lignende i en overenskomst.

G-dage

Godtgørelsesdage også kaldet ledighedsdage er en pligt arbejdsgiver har. G-dage vil sige, at arbejdsgiver skal betale de 3 første dage man er ledig som lønmodtager. Det er ingen betydning om arbejdspladsen har en overenskomst eller ej.

Der er nogle krav der skal være opfyldt, før man har krav på G-dage.
1. Lønmodtageren skal være medlem af en a-kasse
2. Været ansat som lønmodtager.
3. Blive fyret/opsagt af sin arbejdsplads.
4. Indenfor de sidste 4 uger, have haft 74 arbejdstimer ved samme arbejdsgiver.

Lønmodtager kan ikke få G-dage hvis:
1. Man selv siger op
2. Har fået nyt arbejde
3. Holder ferie
4. Modtager sygedagpenge eller er i job med løntilskud
5. Hvis arbejdsgiveren er gået konkurs eller arbejdsgiver har udbetalt G-dage til samme lønmodtager 16 gange i samme indkomstår.

En G-dag svarer til højeste dagpenge sats.

Særligt for ansættelsesforhold under 3 måneder

For lønmodtager med et ansættelsesforhold under 3 måneder afskaffes G-dage gradvist frem til 2018.

I 2016 skal arbejdsgiver betale 2 G-dage.
I 2017 skal arbejdsgiver betale 1 G-dag.
I 2018 skal arbejdsgiver ikke betale G-dage for ansættelsesforhold under 3 måneder.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere