Elev

Vi har beskrevet en række nyttige oplysninger for virksomheder, der ønsker at ansætte en elev eller lærling.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, hvor størstedelen af tiden foregår på et praktiksted og den teoretisk del foregår på en erhvervsskole.

Godkendelse som praktiksted

En virksomhed skal være godkendt som praktiksted, inden ansættelse af elever. Godkendelsen kommer fra den tilknyttede erhvervsskole.

En uddannelsesaftale der er indgået før virksomheden er godkendt, er ugyldig.

Uddannelsesaftale med elev

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem virksomheden og eleven. Kontrakten skal underskrives af eleven, virksomheden og erhvervsskolen. Aftalen omfatter hvilke forpligtelser virksomheden har overfor eleven.

Der findes flere variationer af en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftalen fungerer som en ansættelseskontrakt for elevtiden. Efter endt elevtid, skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt, hvis eleven skal forsætte i virksomheden.

Uddannelsesplan

For at motivere og sikre elevens uddannelsesmål, anbefales det, at lave en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er et nyttigt værktøj, der hjælper med at sikre, eleven får kendskab til de områder som uddannelsen kræver.

Planen viser også hvad virksomheden forventer af eleven og hvilke mål der skal opnås. Eleven bør gennemgå uddannelsesplanen minimum hver 6. måned med den tilknyttede vejleder.

Prøvetid

De første 3 måneder af ansættelsen er prøvetid. Der kan begge parter ophæve elevaftalen. Efter prøvetiden kan aftalen ikke opsiges, med mindre begge parter er enige herom. I enkelte tilfælde om væsentlige misligholdelser, kan aftalen opsiges.

Uddannelsesansvarlig

Før virksomheder begynder at optage elever, bør der udpeges en uddannelsessvarlig eller vejleder. En uddannelsesansvarlig skal være kontaktperson og sørge for eleven når de opsatte mål. Eleven skal ikke være i tvivl om, hvem man kan spørge for vejledning. Det er vigtigt, at vejlederen har fået afsat tid til oplæring.

Elevløn

En elev skal have løn efter overenskomsten på det område arbejdet omfatter. Det har ingen betydning, om virksomheden ikke har tegnet en overenskomst. Elever er dækket af de samme regler og rettigheder som overenskomsten på området.

Elever har ret til fuld løn under skoleophold samt befordringsgodtgørelse, hvis eleven har længere end 20 km fra bopæl til uddannelsessted.

Eleven arbejdstid er 37 timer om ugen. Der kan i enkelte tilfælde være andre regler. Overarbejde må kun undtagelsesvis foregå og eleven har derudover ret til overtidsbetaling.

Der er særlige regler for elever under 18 år.

Sygdom og barsel

Elever skal have løn under sygdom efter de gældende regler i overenskomsten på arbejdsområdet.

En uddannelsesaftale kan forlænges på baggrund af sygdom og fravær. (Over 10% af den samlede elevtid).

Bliver eleven gravid, vil elevtiden blive tilsvarende forlænget med barselsperioden. Gælder også ved fædreorlov.

Ferieregler for elever

Elevens ferierettigheder er afhængig af om ansættelsestidspunktet er før eller efter d. 1. juli.

Ansat før den 1. juli
Hvis eleven er ansat inden d. 1. juli, har eleven krav på 5 ugers betalt ferie. Dette er en særlov for elever som er nævnt i ferieloven. Ferien skal afholdes inden d. 30. april efterfølgende år.

Ansat efter den 1. juli
Hvis eleven er ansat efter den 1. juli eller senere, har man som hovedregel ikke ret til betalt ferie. Kun hvis virksomheden holder lukket en periode (f.eks. mellem jul og nytår) vil eleven have krav på betalt ferie i det tidsrum.

Elever har krav på den 6. ferieuge, hvis det står i den gældende overenskomst.

Elev refusion

Arbejdsgiver har mulighed for refusion og tilskud for elever fra AUB. (Arbejdsgivers Uddannelses Bidrag). Under elevens skoleophold kan arbejdsgiver modtage refusion for lønnen. Elever der har over 20 km. til skoleophold, kan modtage befordringsgodtgørelse.

Der kan også søges om tilskud for voksenelever.

Ansøgningen skal ske på virk.dk/aub.


Vil du vide mere om løn personale administration?

- med et lønkursus er du på rette vej...

Læs mere